Булстат, Данъчна регистрация

Булстат картата представлява пластмасова карта, издадена на името на ФЛ (физическо лице)  или ЮЛ (юредическо лице), действащи на територията на Р България.  Всяко чуждестранно физическо лице, притежаващо недвижим имот на територията на Р България е задължено в 7 дневен срок от подписване на нотариалния акт за собственост да се регистрира лично или чрез пълномощник в регистъра по БУЛСТАТ. 
Подробна информация можете да намерите на сайта на Агенцията по вписванията